PRIVACY POLICY

Djalma Health Management hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Djalma Health Management houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

· Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

· Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

· Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

· Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

· Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

· Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij van Djalma Health Management zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Djalma Health Management verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

· Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

· Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

· De behandelovereenkomst of enige vorm van abonnement

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Djalma Health Management de volgende persoonsgegevens van u vragen:

· Voornaam;

· Tussenvoegsel;

· Achternaam;

· (Zakelijk) Telefoonnummer;

· (Zakelijk) E-mailadres;

· Woonadres

· Geslacht;

· Geboortedatum;

· Gezondheidsgegevens;

· Verzekeringsgegevens;

· BSN;

· Bankgegevens;

· Huisarts;

Uw persoonsgegevens worden door Djalma Health Management opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

· Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst tot 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Djalma Health Management verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

· Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

· Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Djalma Health Management de volgende persoonsgegevens van u vragen:

· Voornaam;

· Tussenvoegsel;

· Achternaam;

· E-mailadres;

· Telefoon;

· AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Djalma Health Management opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

· Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt tot 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Namens het Djalma Health Management Team

D.H. Rudge


Copyright by Djalma Health Management 2021. All rights reserved.